Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020

Lệnh : Xóa toàn bộ key Office đã cài

Bạn muốn gỡ toàn bộ các key kms ra thì làm như nào ?

Mở CMD LÊN BẰNG QUYỀN RUN ADMIN
NHẬP LỆNH DƯỚI VÀ ẤN ENTER ĐỂ XOÁ KEY WORD :
for %a in (4,5,6) do (if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office1%a\ospp.vbs" (cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office1%a")
if exist "%ProgramFiles% (x86)\Microsoft Office\Office1%a\ospp.vbs" (cd /d "%ProgramFiles% (x86)\Microsoft Office\Office1%a"))
for /f "tokens=8" %b in ('cscript //nologo OSPP.VBS /dstatus ^| findstr /b /c:"Last 5"') do (cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:%b)
Bài đăng mới hơn
Bài đăng củ hơn

0 nhận xét:

TOP